Οδηγός επιβίωσης

Ὄχι, σήμερα δὲν θὰ καταπιαστῶ μὲ τὸ ἐὰν θὰ ἔλθῃ, ὄχι ὄχι τὸ τέλος τοῦ κόσμου μας, καὶ πότε. Δὲν εἶναι τῆς παρούσης… Ἔχουμε σοβαρότερα καὶ σημαντικότερα νὰ ἀντιμετωπίσουμε, κι ὁπωσδήποτε πιὸ ἄμεσα. Θὰ ξεκινήσω λοιπὸν μὲ τὰ ὀφθαλμοφανῆ. Τί περιμένουμε ἐδῶ καί μῆνες; Μήπως περιμένουμε τήν ἀνακοίνωσι τῆς χρεοκοπίας μας; Μήπως ἐπεί δή ἔχουμε πρό πολλοῦ χρεοκοπήσῃ ὑποφέρουμε τόσο πολύ; 
Λοιπόν, κατὰ πὼς ἀντιλαμβάνομαι τὰ «μηνύματα», ἡ χρεοκοπία εἶναι πολὺ κοντά μας. Ἡ ἐπίσημος χρεοκοπία, διότι τὶς ἄλλες τὶς ἔχουμε ἤδη ζήσῃ. Σὲ μίαν χρεοκοπία ὅμως εἶναι φυσικὸν ἐπόμενον, γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα, νὰ συμβοῦν σοβαροὶ κλυδωνισμοὶ στὰ οἰκονομικὰ μίας χώρας, ὅπως ἐπίσης καὶ τῶν πολιτῶν της. Κι ἐπεὶ δὴ ἡ ἀποκοπή μας ἀπὸ τὸ εὐρὼ θὰ σημαίνῃ αὐτομάτως ἐπιστροφὴ στὴν δραχμή, ἤ ἐπιλογὴ μίας νέας νομισματικῆς μονάδος, αὐτὸ θὰ ἔχῃ κάποιες σοβαρότατες ἐπιπτώσεις σὲ μεγάλα τμήματα τοῦ πληθυσμοῦ μας. Ἰδίως φυσικὰ σὲ τμήματα τοῦ ἀστικοῦ μας πληθυσμοῦ. 
Σὲ μίαν χρεοκοπία λοιπὸν τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ συμβαίνει εἶναι νὰ παύῃ ἡ παροχὴ καυσίμων πρὸς τοὺς πολῖτες. Τὰ καύσιμα προστατεύονται πλέον γιὰ νὰ νὰ παράσχονται ΜΟΝΟΝ στὸν στρατὸ καὶ στὰ νοσοκομεῖα. Ἄρα τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῶν πολιτῶν δὲν θὰ ἔχῃ πρόσβασι σὲ πηγὲς ἐνεργείας. Ἄρα θὰ μείνουμε γιὰ πολλὲς ὥρες, στὴν διάρκεια τοῦ 24ώρου, ἤ ἀκόμη καὶ γιὰ ἡμέρες, ἤ καὶ ἑβδομάδες, δίχως ῥεῦμα.  
Ἡ διακοπὴ τοῦ ῥεύματος ὅμως θὰ ὁδηγήσῃ ἐκ τῶν πραγμάτων σὲ ἀδυναμία συντηρήσεως τροφῆς ἀλλὰ καὶ σὲ ἀδυναμία μεταποιήσεως αὐτῆς. Πῶς θά μαγειρεύουμε πού ἔχουμε ἀπολύτως ἐξαρτηθῇ ἀπό αὐτό τό ῥημάδι τό ῥεῦμα; Καί πῶς θά φθάνουν οἱ τροφές στήν πόρτα μας ὅταν τά μεταφορικά μέσα θά ἀκινητοποιηθοῦν, ἀπουσίᾳ καυσίμων; Καί πῶς θά ἀγοραστοῦν, ὅταν θά ἀπουσιάζουν; 
Λύσεις εὔκολες καὶ οἰκονομικὲς ὑπάρχουν. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἤδη προμηθευθῇ ἡλιακοὺς φούρνους, ἤ κάποιους ποὺ ἔχουν ἤδη ἑστίες, μὴ ἐξαρτώμενες ἀπὸ τὸ ῥεῦμα, στὰ σπίτια τους, ὅπως τζάκια καὶ κουζίνες ὑγραερίου, καὶ εἶναι κάπως πιὸ εὔκολα τὰ πράγματα, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἄλλοι… Οἱ μὴ προετοιμασμένοι. 

Μέ τούς ὑπολοίπους λοιπόν τί θά συμβῇ; Τί; Θά καῖμε τά ἔπιπλά μας στίς ταράτσες γιά νά φτιάξουμε μίαν μακαρονάδα; 
Τὸ πρῶτο λοιπὸν ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε εἶναι νὰ προμηθευθοῦμε, μὲ μικρὸ σχετικὰ κόστος, μίαν ἐστία μαγειρέματος καὶ μία, ἴσως καὶ δύο, φιάλες ὑγραερίου.
 Ἡ μία φιάλη ὑγραερίου τῶν 10 κιλῶν, μπορεῖ νὰ προσφέρῃ σὲ μίαν οἰκογένεια δυνατότητα μαγειρέματος γιὰ περίπου ἕναν μήνα. Κόστος γιὰ τὴν ἀγορὰ τῆς ἑστίας, ἀπὸ 14 ἔως 25 εὐρώ, ἀναλόγως τοῦ τὶ θέλουμε. Τὸ κόστος τῆς φιάλης ποικίλει, κι ἐκεῖ πρέπει νὰ τὸ ψάξουμε λίγο περισσότερο. Πάντως γιὰ τὴν ἀναγόμωσι χρειάζονται γύρω στὰ 18-20εὐρώ, ἀναλόγως τοῦ πρατηρίου.
 Ἕνα ἄλλο σημεῖον ποὺ πρέπει νὰ φροντίσουμε εἶναι ἡ ἐπάρκειά μας σὲ τρόφιμα, ποὺ συντηροῦνται ἐκτὸς ψυγείου, γιὰ διάστημα ἑνὸς ἤ δύο μηνῶν, τὸ πολύ. Τὰ καλλίτερα καὶ ἀσφαλέστερα εἶναι τὰ ὄσπρια καὶ τὰ ζυμαρικά. Μὲ μισὸ κιλὸ ὄσπρια, μπορεῖ νὰ τραφῇ μία οἰκογένεια τεσσάρων ἀτόμων, γιὰ δύο πλήρη γεύματα. Μὲ μισὸ κιλὸ ῥύζι τὸ ἴδιο.  
Συνεπῶς, ἀναλόγως τῶν συνηθειῶν μας, καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἔχουμε μίαν μικρὴ «ἀποθήκη» τροφίμων. 
Εἶναι πλέον βέβαιον πὼς θὰ χρειαστοῦν. Λαχανικὰ καὶ φροῦτα θὰ εἶναι δύσκολο νὰ προμηθευθοῦμε, ἐκτὸς κι ἐὰν διαθέτουμε κῆπο ἤ ἐὰν ζοῦμε σὲ ἐπαρχία. Στὴν Ἀθήνα ὅμως, στὸ μεγάλο μας χωνευτήρι, θὰ εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ φθάσουν ὅλα αὐτά, διότι τὰ καύσιμα θὰ εἶναι πολὺ περιορισμένα. Συνεπῶς καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἔχουμε κάποιες πολυβιταμίνες, πάλι γιὰ τὸ ἴδιο χρονικὸ διάστημα. 
Μὲ τὸ νερὸ δὲν μπορῶ ἀκόμη νὰ ἀντιληφθῶ τὸ τὶ θὰ συμβῇ. Πολὺ φοβᾶμαι ὅμως πὼς ἐὰν δὲν θὰ ὑπάρχουν καύσιμα, δὲν θὰ ὑπάρχουν καὶ ἀντλίες. Ἐὰν ὅμως δὲν ὑπάρουν ἀντλίες, τότε καὶ τὸ νερὸ μας θὰ εἶναι προβληματικό.
 Ὑπάρχουν στὸ ἐμπόριο φίλτρα ἐνεργοῦ ἄνθρακος, τὰ ὁποῖα προσαρμόζονται στὴν παροχὴ καὶ μποροῦν νὰ μᾶς προσφέρουν καθαρὸ νερό, γιὰ περίπου ἕνα μήνα, σὲ μίαν τετραμελὴ οἰκογένεια, τὸ κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτά. Καὶ πάλι βέβαια εἶναι ὅλα σχετικά, ἐφ΄ ὅσον ἡ κάθε οἰκογένεια ἔχει τὶς δικές της ἀνάγκες. Τέλος, καλὸ θὰ ἦταν, γιὰ ὅσους ζυμώνουν, νὰ προμηθευθοῦν μερικὰ κιλὰ ἀλεύρι καὶ ζάκχαρι. 
Εἶναι σημαντικὸ τὸ νὰ μποροῦμε νὰ φτιάξουμε λίγο ψωμὶ ἤ ἀκόμη κι ἕνα γλυκό, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε πιθανὲς ὑπογλυκαιμίες. Ὁ χυλός, ὅπως τὸν ἔφτιαχναν παλαιότερα, παραμένει μία πλήρης τροφή, ποὺ μπορεῖ νὰ καλύψῃ πολλὲς ἀνάγκες.
 Ἐπίσης εἶναι σημαντικὸ νὰ ἔχουμε ἐπάρκεια σὲ ἁλάτι, διότι ἴσως νὰ χρειαστῇ νὰ παστώσουμε κάποια τρόφιμα. Ὅλα τὰ παραπάνω ἀφοροῦν σὲ μικρὸ χρονικὸ διάστημα, ἀπὸ ἕναν ἔως δύο μῆνες τὸ πολύ. Χρόνος ἀπαραίτητος γιὰ νὰ γίνουν νέες συμφωνίες, σὲ νέες βάσεις, μὲ νέο νόμισμα.  
Τὸ πότε θὰ συμβῇ εἶναι ἄγνωστον. Γιὰ κάθε ἐνδεχόμενον ὅμως, ἄς προετοιμαζόμαστε. Ἤδη τὰ μηνύματα εἶναι ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα, ἀναφορικῶς μὲ τὰ ἀδιέξοδα τῶν ἄδειων ταμείων. Ἀκόμη ὅμως κι ἐὰν κάνω λάθος, (ποὺ πολὺ πιθανὸν νὰ κάνω) δὲν χάνουμε κάτι ἐὰν ἀποκτήσουμε μίαν μερικὴ αὐτάρκεια σὲ τροφὴ καὶ σὲ ἐνέργεια.

Φιλονόη (η.τ) 
Σημείωσις
Ἐὰν ἡ χρεοκοπία μᾶς βρῆ μέσα στὸ καταχείμωνο, ίδίως σὲ αὐτὸν τὸν χειμώνα ποὺ μᾶς ἔρχεται, ἴσως θὰ πρέπῃ μὲ κάποιον τρόπο νὰ ἔχουμε λύσῃ καὶ τὸ πρόβλημα τῆς θερμάνσεως. Δὲν μπορῶ νὰ προτείνω πολλά, ἰδίως σὲ ἐποχὲς σὰν τὴν σημερινή. 
Πάντως μᾶλλον θὰ πρέπῃ νὰ φροντίσουμε νὰ ἔχουμε σὲ πρώτη ζήτησι χονδρὰ καὶ ζεστὰ ῥοῦχα. 
Γιὰ κανονικὴ ζέστη τὸ βλέπω κάπως δύσκολο.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s